ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 1. Στην DODEKANISOS SEAWAYS φροντίζουμε διαρκώς για την εναρμόνισή μας με το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Η Διοίκηση και το προσωπικό της DODEKANISOS SEAWAYS δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια και σέβονται το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.
 3. Με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου θέλουμε να ενημερώσουμε τους χρήστες σχετικά με τα εξής:
  • Τον λόγο και τον τρόπο που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα των χρηστών.
  • Την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας μέσω της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.
  • Με ποιον και για ποιο σκοπό μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που συνιστούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών.
  • Tα δικαιώματα που έχουν οι χρήστες σε ότι αφορά τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων από εμάς.
  • Τα μέτρα που λαμβάνουμε ώστε οι πληροφορίες που συνιστούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών να είναι ασφαλείς.
  • Πώς μπορούν οι χρήστες να επικοινωνήσουν μαζί μας σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας.

Β. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι παρακάτω όροι θα έχουν την ακόλουθη έννοια:

 1. «Μέλη» σημαίνουν τις εξής ναυτικές εταιρείες οι οποίες αποτελούν μέλη της DODEKANISOS SEAWAYS: «Δωδεκάνησος Ναυτιλιακή Ν.Ε.», «Δωδεκάνησος Ακτοπλοϊκή Ναυτική Εταιρεία» και «Τουριστική Ναυτιλιακή Δωδεκανήσου Ν.Ε.», όλες με έδρα στη Ρόδο (Αυστραλίας 3), ή οποιεσδήποτε άλλες εταιρείες οι οποίες αποτελέσουν στο μέλλον μέλη της DODEKANISOS SEAWAYS.
 2. «Νόμος» σημαίνει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιοδήποτε άλλο εφαρμοστέο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 3. «Πλοία» σημαίνουν τα εξής πλοία πλοιοκτησίας των Μελών και υπό την διαχείριση της DODEKANISOS SEAWAYS: «Δωδεκάνησος Πράιντ», «Δωδεκάνησος Εξπρες» και «Παναγιά Σκιαδενή», όλα Νηολογίου Ρόδου με αρ. νηολ.: 46, 38 και 47 αντίστοιχα ή οποιαδήποτε άλλα πλοία τεθούν υπό την διαχείριση της DODEKANISOS SEAWAYS στο μέλλον.
 4. «Πολιτική Απορρήτου» σημαίνει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου όπως εκάστοτε ισχύει κατόπιν αναθεωρήσεως ή τροποποιήσεως των όρων αυτής.
 5. «Χρήστης» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο χρησιμοποιεί ή επισκέπτεται τον ιστότοπο της DODEKANISOS SEAWAYS και/ή αγοράζει εισιτήρια για τα δρομολόγια των Πλοίων και/ή είναι επιβάτης των Πλοίων και/ή χρησιμοποιεί το πρόγραμμα μιλίων «Bonus Ways» και/ή αναθέτει την παροχή υπηρεσιών στην DODEKANISOS SEAWAYS.
 6. «BonusWays» σημαίνει το πρόγραμμα μιλίων και προνομίων που παρέχει η DODEKANISOS SEAWAYS σε επιβάτες των Πλοίων, όπως αυτό το πρόγραμμα αναλυτικά περιγράφεται στον ιστότοπο της DODEKANISOS SEAWAYS.
 7. «DODEKANISOS SEAWAYS» σημαίνει την κοινοπραξία με την επωνυμία «Κοινοπραξία Δωδεκάνησος Θαλάσσιες Γραμμές», η οποία εδρεύει στη Ρόδο (Αυστραλίας 3), και της οποίας μέλη αποτελούν τα Μέλη.

Γ. ΤΥΠΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

 1. Ενημερώνουμε τους Χρήστες ότι προβαίνουμε σε συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, προκειμένου να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τους και να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας προς αυτούς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Συλλέγουμε μόνο όσες πληροφορίες χρειάζονται κάθε φορά για να μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Χρηστών. Συνήθως αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν:
  • στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας/εργασίας, αριθμό σταθερού/κινητού τηλεφώνου, επάγγελμα),
  • πληροφορίες σχετικά με το εκάστοτε δρομολόγιο του ταξιδιού των Χρηστών (κωδικός κράτησης, στοιχεία της συναλλαγής για την πραγματοποίηση της κράτησης, πληροφορίες για την υγεία των Χρηστών απαραίτητες για την έκδοση εισιτηρίων),
  • πληροφορίες που προκύπτουν από τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας (μέσω cookies).
 2. Δεν θα ζητήσουμε από τους Χρήστες ποτέ περισσότερες πληροφορίες από όσες πραγματικά χρειαζόμαστε για να ικανοποιούμε τις ανάγκες και τα αιτήματα τους.
 3. Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, οι Χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας τηλεφωνικώς (+30 2241071590), μέσω email: info@12ne.gr ή με επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση.

Δ. ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 1. Κύριο μέλημά μας είναι να κρατάμε τους Χρήστες πάντοτε ενήμερους σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών τους δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών έρχονται στην κατοχή μας μόνο στις εξής περιπτώσεις:
  • εάν εκούσια επιλέξουν οι Χρήστες να μας τα παράσχουν μέσω εγγραφς τους στο πρόγραμμα Bonus Ways και/ή μέσω εγγραφής τους στο Newsletter και/ή μέσω της αποστολής αιτήματος επικοινωνίας ή
  • εάν τη δυνατότητα αυτή μας την παρέχει ο νόμος.

Ε. ΛΟΓΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γενικά, συγκεντρώνουμε πληροφορίες για:

 • να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας προς τους Χρήστες και να εκπληρώνουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις (έκδοση εισιτηρίων, αντικατάσταση εισιτηρίων, επιστροφή χρημάτων, διαχείριση και επιβεβαίωση κρατήσεων),
 • να επικοινωνούμε με τους Χρήστες όταν λαμβάνουμε σχετική φόρμα επικοινωνίας από αυτούς,
 • να απαντάμε και γενικά να διαχειριζόμαστε σχόλια, αιτήματα, παράπονα και απορίες των Χρηστών,
 • να κρατάμε τους Χρήστες ενήμερους για νέα και δραστηριότητες της DODEKANISOS SEAWAYS,
 • να ενημερώνουμε τους Χρήστες για προσφορές και τροποποιήσεις δρομολογίων,
 • να ενημερώνουμε τους Χρήστες για τιμοκαταλόγους της DODEKANISOS SEAWAYS,
 • να ενημερώνουμε τους Χρήστες για το υπόλοιπο των μιλίων τους από το πρόγραμμα BonusWays,
 • να ενημερώσουμε τους Χρήστες για τις δυνατότητες προβολής στην DODEKANISOS SEAWAYS.

ΣΤ. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

 1. Ζητούμε πάντοτε τη συγκατάθεση των Χρηστών όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά τους δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ όπως η αποστολή ενημερωτικών emails και newsletters.
 2. Οι Χρήστες δύνανται ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους επικοινωνώντας μαζί μας είτε τηλεφωνικά (+30 2241071590) είτε μέσω email: info@12ne.gr.
 3. Στην περίπτωση που οι Χρήστες μας παρέχουν προσωπικά στοιχεία / δεδομένα τρίτου προσώπου, φέρουν την ευθύνη να έχουν ενημερώσει το εν λόγω τρίτο πρόσωπο σχετικά με την παροχή, χρήση και επεξεργασία των στοιχείων του από εμάς και να έχουν εξασφαλίσει τη ρητή συγκατάθεσή του για την παροχή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς που εξηγούνται ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για κάθε πληροφορία που αποκτάται από τρίτο σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ζ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

 1. Δεν θα παράσχουμε / κοινοποιήσουμε ποτέ προσωπικά δεδομένα των Χρηστών σε τρίτους παρά μόνο εάν:
  • μας έχει δοθεί σχετική ρητή συγκατάθεση,
  • απαιτείται από το νόμο σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή κατόπιν νομίμου αιτήματος οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας κυβερνητικής, δικαστικής, αστυνομικής, διοικητικής ή ρυθμιστικής αρχής σύμφωνα με τους σχετικούς εφαρμοστέους νόμους,
  • απαιτείται για την εκτέλεση ενός δρομολογίου και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες (λίστα επιβατών και οχημάτων),
  • σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως η διαφύλαξη της ζωής, της υγείας ή της περιουσίας ενός ατόμου.
 2. Σε κάθε περίπτωση παροχής / κοινοποίησης προσωπικών δεδομένων σε τρίτους όπως προαναφέρθηκε, επιδιώκουμε να περιορίσουμε το εύρος των παρεχόμενων πληροφοριών στην έκταση που είναι αναγκαία για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού.
 3. Εκτός αν άλλως ορίζεται εκ του νόμου, οι τρίτοι υποχρεούνται να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών σύμφωνα με την παρούσα πολιτική μας και να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων.

Η. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, με τρόπο που επιτρέπει την αναγνώριση τους, μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να επιτευχθεί ο σχετικός σκοπός συλλογής και επεξεργασίας. Επιπλέον ο χρόνος τήρησης για κάποια από τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να εξαρτάται από την κείμενη σχετική νομοθεσία καθώς και από τις δικές μας σχετικές πολιτικές σε ότι αφορά την επίλυση διαφορών, την αντιμετώπιση παραπόνων, την πρόληψη απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Όταν για την συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων απαιτείται συγκατάθεση, π.χ. για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ όπως η αποστολή ενημερωτικών emails και newsletters, τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της σχετικής συγκατάθεσης από τον Χρήστη, η οποία μπορεί να γίνει οποτεδήποτε. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.
 2. Μετά το τέλος του χρονικού διαστήματος αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα καταστρέφονται, διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται.

Θ. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

 1. Οι Χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, έχουν μια σειρά από δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα που τηρούνται από εμάς. Συγκεκριμένα, μπορούν να μας ζητήσουν:
  • να τους παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τυχόν αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα τους, το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων τους, τα δικαιώματά τους σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων τους από εμάς,
  • να διορθώσουμε τα δεδομένα τους, αν πιστεύουν ότι είναι ανακριβή ή να συμπληρώσουμε ελλιπή δεδομένα,
  • να διαγράψουμε τα δεδομένα τους, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι, οι οποίοι προβλέπονται εκ του νόμου,
  • να περιορίσουμε την επεξεργασία που ασκούμε στα δεδομένα τους, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι, οι οποίοι προβλέπονται εκ του νόμου,
  • να τους παράσχουμε τα δεδομένα τους σε κατάλληλη μορφή που θα τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσούν και να τα επεξεργάζονται με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας, καθώς και να τα διαβιβάσουμε, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας όταν η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα και βασίζεται σε συγκατάθεση για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς ή είχε σκοπό την εκτέλεση σύμβασης της οποίας ο Χρήστης είναι συμβαλλόμενο μέρος,
  • να εναντιωθούν ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους, στις περιπτώσεις που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία που πραγματοποιείται για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ,
  • να σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε όσα δεδομένα μας έδωσαν μέσω συγκατάθεσης και ιδίως αυτά που χρησιμοποιούμε για την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων και newsletter, κατόπιν σχετικής ανάκλησης της συγκατάθεσης.
 2. Οι Χρήστες έχουν επίσης δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) σε περίπτωση παραβιάσεως των σχετικών διατάξεων του Νόμου.
 3. Για να μας ζητήσουν οι Χρήστες να προβούμε σε οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω ενεργειών, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας τηλεφωνικά (+30 2241070590) και μέσω email: (info@12ne.gr). Εμείς θα εξετάσουμε το αίτημα τους σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και θα τους απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν (εντός 30 ημερών από τότε που λάβαμε το σχετικό αίτημα τους). Υπάρχει το ενδεχόμενο να ζητήσουμε κάποια στοιχεία ταυτοποίησής τους (π.χ. αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου), προκειμένου να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη των προσωπικών τους δεδομένων.
 4. Για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών είναι ακριβή και ενημερωμένα, συνιστούμε στους Χρήστες να μας ενημερώνουν τακτικά για τις πληροφορίες τους, όπως ενδείκνυται (π.χ. σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους).

Ι. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της ασφάλειας των πληροφοριών και είμαστε σε μία συνεχή διαδικασία αναθεώρησης και βελτίωσης των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που λαμβάνουμε, προκειμένου να διασφαλίζουμε το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων. Τόσο για την ιστοσελίδα μας όσο και για τους server μας και τη λοιπή πληροφοριακή μας υποδομή, έχουμε καθορίσει και εφαρμόζουμε κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων των Χρηστών από κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή. Παρόλο που δεν υπάρχει "εγγυημένη ασφάλεια" είτε εντός είτε εκτός του Διαδικτύου, προστατεύουμε τις πληροφορίες των Χρηστών χρησιμοποιώντας κατάλληλες και αξιόπιστες διοικητικές, διαδικαστικές και τεχνικές διασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένης της ελεγχόμενης πρόσβασης, των «fire wall» και της χρήσης κρυπτογράφησης.

ΙΑ. COOKIES

 1. Όταν οι Χρήστες επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με αυτούς χρησιμοποιώντας κάποια μικρά αρχεία αλφαριθμητικών χαρακτήρων που ονομάζονται cookies και αποθηκεύονται στον υπολογιστή τους. Τα cookies εκχωρούν τον υπολογιστή τους με ένα μοναδικό αναγνωριστικό, το οποίο με τη σειρά του γίνεται η ταυτότητα των Χρηστών κάθε φορά που επιστρέφουν στην ιστοσελίδα μας.
 2. Τα cookies έχουν σχεδιαστεί για να εξοικονομήσουν χρόνο, επειδή μας βοηθούν να προσφέρουμε στους Χρήστες μια προσαρμοσμένη εμπειρία χωρίς να χρειάζεται να μας υπενθυμίζουν τις προτιμήσεις τους κάθε φορά που επιστρέφουν στην ιστοσελίδα μας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό των Χρηστών, ούτε μπορούν να διαβάσουν πληροφορίες από άλλα αρχεία στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή τους.
 3. Τα cookies μας ακολουθούν τους Χρήστες μόνο όσο βρίσκονται στη δική μας ιστοσελίδα και δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες για αυτούς από τη στιγμή που φεύγουν από αυτή και επισκέπτονται μία άλλη ιστοσελίδα. Δεν είμαστε οι μόνοι που τοποθετούν cookies στον υπολογιστή των Χρηστών και δεν ευθυνόμαστε για την παρουσία cookies τρίτων και τον τρόπο που αυτά χρησιμοποιούνται.
 4. Η εφαρμογή (φυλλομετρητής) που χρησιμοποιούν οι Χρήστες για να επισκέπτονται δικτυακούς τόπους μπορεί να ρυθμισθεί για να χειρίζονται τα cookies σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους ως εξής:
  • αποδοχή όλων των cookies,
  • απόρριψη όλων των cookies,
  • αποδοχή ή απόρριψη cookies κατά περίπτωση.
 5. Οι Χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή του φυλλομετρητή τους για να πληροφορηθούν με ακρίβεια για τις ρυθμίσεις ασφάλειας cookies που διαθέτει. Ενημερώνουμε τους Χρήστες ότι αν απορρίψουν όλα τα cookies ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν ολοκληρωμένα την ιστοσελίδας μας.
 6. Για τη χρήση των cookies η προηγούμενη συναίνεσή των Χρηστών είναι απαραίτητη. Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα θα είναι μόνο cookies που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της ιστοσελίδας (λειτουργικά cookies) και είναι απαραίτητα για την εμφάνιση και την αποτελεσματική λειτουργία αυτής.

ΙΒ. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Παρόλο που η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) σε ιστότοπους τρίτων, δεν ευθυνόμαστε για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων και αποποιούμαστε ρητά οιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που ενδεχομένως προκληθεί από τη χρήση των εν λόγω συνδέσμων. Δεν παρακολουθούμε τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων. Αν οι Χρήστες έχουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων ενός άλλου ιστοτόπου, πρέπει να επικοινωνήσουν με τον αρμόδιο υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων του ιστοτόπου αυτού.

ΙΓ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Η παρούσα ιστοσελίδα απευθύνεται σε Ευρωπαίους πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους και μόνο σε αυτούς επιτρέπει τη δημιουργία λογαριασμού. Πρακτική μας είναι να μην αποκτούμε και / ή διατηρούμε εν γνώσει μας πληροφορίες για άτομα κάτω των δεκαέξι (16) ετών.

ΙΔ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 1. Επιθυμούμε και επιδιώκουν οι Χρήστες να έρχονται σε επαφή μαζί μας για θέματα που σχετίζονται με τα προσωπικά τους δεδομένα και την προστασία του απορρήτου τους, όπως για παράδειγμα για:
  • την επικαιροποίηση των στοιχείων τους,
  • την αλλαγή του τρόπου με τον οποίον θέλουν να επικοινωνούμε,
  • τη διακοπή της αποστολής εκ μέρους μας ενημερωτικών και προωθητικών μνημάτων,
  • την υποβολή ερωτήσεων ή τη διατύπωση σχολίων σχετικά με τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουμε και σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
 2. Οι Χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί για τα ανωτέρω και άλλα συναφή θέματα με όποιον από τους παρακάτω τρόπους επιθυμούν:
  • με email: info@12ne.gr
  • ταχυδρομικά: Αυστραλίας 3, 85100 Ρόδος
  • τηλεφωνικά: (+30 2241070590)

ΙΕ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Είναι δυνατόν να αναθεωρούμε αυτή την Πολιτική Απορρήτου περιοδικά, προκειμένου να προσαρμοζόμαστε στο μεταβαλλόμενο νομικό, κανονιστικό, επιχειρηματικό και τεχνολογικό περιβάλλον. Στην ιστοσελίδα μας μπορούν οι Χρήστες να ενημερώνονται σχετικά με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Απορρήτου και την ημερομηνία θέσης αυτής σε ισχύ, ώστε να γνωρίζουν πότε έγινε η πιο πρόσφατη αναθεώρηση.